Метою вивчення навчальної дисципліни «Психолінгвістика» є оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» знаннями про закономірності формування мовленнєвої діяльності, особливості процесу мовленнєвої комунікації, використання знаків мови та здійснення мовленнєвої та розумової діяльності, необхідних для майбутньої практичної роботи в галузі психології та педагогіки.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психолінгвістика» є:

-         формування уявлення про теоретичні та практичні аспекти діяльності мовленнєвого апарату людини;

-         формування уявлення про особливості функціонування мови, мислення та мовлення;

-         надання можливості засвоїти методи психолінгвістики та способи їх практичного застосування;

-         формування уявлення про закономірності відображення адресанта та адресата у текстах, призначених для діалогічної комунікації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» повинні:

знати:

-         критерії визначення норми та патології у мовленні людини;

-         засоби проведення психолінгвістичного аналізу художнього тексту;

-         вимоги до проведення психолінгвістичного дослідження;

-         будову центральної нервової системи та мовленнєвого апарату;

-         теоретичні та методологічні основи психофізіології мовленнєвої діяльності;

-         особливості впливу вербального повідомлення та окремих слів на індивіда;

-         вимоги до мовленнєвої поведінки професіонала;

-         основні етапи розвитку мови дитини

вміти:

-         аналізувати нейрофізіологічні показники мовленнєвих функцій;

-         застосовувати конкретні психолінгвістичні прийоми для діагностики розладів мовленнєвої діяльності;

-         здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації;

-         розрізняти і виправляти типові помилки висловлювання у дорослих і дітей;

-         використовувати ефективні мовні аспекти психокорекційного процесу;

-         застосовувати техніки переконання в усному виступі та під час переговорного процесу

володіти компетенціями:

‑ загальними:

1) здатністю застосовувати знання у практичних ситуаціях;

2) здатністю використання інформаційних і комунікаційних технологій;

3) здатністю приймати обґрунтовані рішення;

‑ спеціальними:

1) здатністю використовувати методи математичної статистики для обробки отриманих емпіричних даних;

2) здатністю до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;

3) здатністю аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

Certified: Ні