Available courses

  Фінансове право як правова наука вивчає: норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають при здійсненні фінансової діяльності; практику їх застосування, закономірності розвитку фінансового права як галузі російського права.

  Предмет, метод, система та джерела податкового права. Податкові правовідносини, їх особливості та види. Загальні засади встановлення та види податків і зборів в Україні та в світі. Правовий механізм податку та його елементи. Податкова система України. Адміністрування податків, зборів, платежів. Відповідальність за податкові правопорушення. Оскарження рішень податкових органів.

  Завдяки цьому курсу ви опануєте основи виконавчого провадження: 
  - базові поняття про систему примусового виконання рішень;
  - правовий статус органів та осіб, які здійснюють виконання рішень, їхні права та обов’язки;
  – порядок та процедуру здійснення виконавчого провадження. 
  Ознайомитеся зі зразками виконавчих документів та побачите, як працює Автоматизована система виконавчого провадження. 
  Цей курс надасть необхідні теоретичні знання для подальшого поглибленого навчання та здійснення професійної діяльності з виконання рішень.

  Вебінар - платформа для проведення Он-лайн Семінарів 

  Дисципліна розглядає Економічну діяльність як сукупність дій на різних рівнях господарювання, в результаті яких люди задовольняють свої потреби завдяки виробництву та обміну матеріальними благами та послугами.

  Дисципліна «Нотаріат  України» ставить своїм завданням вивчення основних положень нотаріальної діяльності, державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, загальних правил вивчення нотаріальних дій, застосування законодавства зарубіжнних країн при вчиненні нотаріальних дій.


  Право соціального забезпечення є однією з галузей національної системи права. Воно виступає регулятором відносин щодо матеріального соціального забезпечення осіб у випадку настання об’єктивної обставини – соціального ризику (для студентів за галуззю знань 08 «Право», з спеціальності 081 «Право», з підготовки бакалаврів).


  Самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

  Основи економічної теорії –  є одною з дисциплін, що закладають основи світогляду та професійної культури майбутніх юристів. Дана дисципліна розкриває найбільш глибокі, основні відносини між людьми в кожній економічній системі, відкриває закони її розвитку, обґрунтовує базові економічні категорії, тому вона є методологічною основою, фундаментом всіх інших економічних наук.


  В курсі розглядаються теоретичні і практичні аспекти попередження злочинних схем порушення економічної безпеки суб'єктів ринкових відносин та держави у цілому.


  Анонси

  (There are no discussion topics yet in this forum)